wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.syntia.pl

1. Regulamin

1.1. Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.syntia.pl

1.2. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.hurtowniagaja.pl jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacją regulaminu.

2. Definicje

2.1. SPRZEDAWCĄ jest firma Syntia Jakub Kacprzykowski z siedzibą w Międzyborowie, przy ul. Waryńskiego 5, NIP: 852-196-33-95.

2.2. SKLEPEM jest witryna internetowa umieszczona na stronie www.syntia.pl, przy pomocy której można dokonywać zakupów towarów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ - przez 24 godziny na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego.

2.3. KUPUJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na produkty i usługi oferowane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

2.4. OFERTĄ jest zestawienie produktów i usług oferowanych przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

3. Zasady sprzedaży

3.1. W sklepie internetowym mogą zaopatrywać się:
  • FIRMY i INSTYTUCJE - w ramach prowadzonej działalności.
  • OSOBY PRYWATNE - osoby kupujące do celów prywatnych.
3.2. KUPUJĄCY składa zamówienie poprzez:
  • wybór jednego lub kilku produktów/usług znajdujących się w SKLEPIE,
  • prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia,
  • jeśli jest taka potrzeba, to KUPUJĄCY wgrywa za pośrednictwem formularza lub wysyła na adres mailowy biuro@syntia.pl lub przesyła za pomocą innego narzędzia plik, którego będzie dotyczyło zamówienie
  • SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia i zwrotu wpłaconych pieniędzy, jeśli przesłany plik jest w innym formacie niż PDF i/lub w przypadku, gdy np. plik jest zabezpieczony przed zmianami, zapisany z błędami, niskiej jakości lub z innych powodów nie nadaje się do dalszej konwersji
  • przesłanie formularza zamówienia pocztą elektroniczną ze strony www.syntia.pl,
3.3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację KUPUJĄCEGO, w tym w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres do wysyłki, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy.

3.4. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do zrealizowania, to jest wysłania zamówienia, w terminie podanym przy karcie produktu, licząc od dnia potwierdzenia prawidłowego zamówienia, które posiada wszelkie informacje niezbędne do jego realizacji.

3.5. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym SPRZEDAWCA przekazał KUPUJĄCEMU potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3.6. Z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY termin realizacji zamówień określony w punkcie 3.4 może ulec przedłużeniu. SPRZEDAWCA zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin. Podany w punkcie 3.4 termin dostarczenia zamówionych produktów ma charakter orientacyjny. SPRZEDAWCA nie ponosi wobec KUPUJĄCEGO odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie braku kompletu wszystkich informacji lub podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Poczty Polskiej.

3.7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie SPRZEDAWCA telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej powiadomi KUPUJĄCEGO o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. KUPUJĄCY w takiej sytuacji jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

3.8. SPRZEDAWCA oświadcza, że obowiązującą KUPUJĄCEGO ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena podana w SKLEPIE w dniu złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

3.9. SPRZEDAJĄCY i KUPUJĄCY mogą wspólnie ustalić zwiększenie zakresu usług, co spowoduje dodatkową wspólnie ustaloną dopłatę do zamówienia.

4. Zasady dostarczania zamówień

4.1. SPRZEDAWCA dostarcza zamówione produkty pod adres lub w przypadku usług drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez KUPUJĄCEGO w formularzu zamówienia.

4.2. KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki zamówionych produktów. Nie dotyczy wysyłki drogą elektroniczną.

4.3. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Sposoby płatności za produkty oraz opłaty za dostarczenie zamówienia

5.1. KUPUJĄCY uiszcza opłatę za dostarczenie zamówionych produktów oraz za dostarczone produkty przy wydaniu przesyłki. Nie dotyczy wysyłki drogą elektroniczną.

5.2. KUPUJĄCY otrzyma fakturę VAT pro forma, a następnie fakturę VAT lub paragon dokumentujący sprzedaż.

5.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.

6. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

6.1. KUPUJĄCY nie posiada możliwości odstąpienia od umowy ze względu na fakt, że dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy. Przepis z ustawy:

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. Reklamacje

7.1. SPRZEDAJĄCY wyłącza rękojmię dla przedsiębiorców.

7.2. KUPUJĄCY ma 7 dni od daty zrealizowania zamówienia na złożenie reklamacji na adres e-mail: biuro@syntia.pl.

7.3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne rozbieżności z opisem (wytycznymi) oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.

7.4. SPRZEDAWCA rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) w terminie 30 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KUPUJĄCEGO.

8. Postanowienie końcowe

8.1. W przypadku, gdy KUPUJĄCY posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zmianami).

8.2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo dowolnej zmiany cen podanych w OFERCIE w dowolnym terminie. OFERTA nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

8.3. Dane osobowe KUPUJĄCEGO są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem SKLEPU, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez SPRZEDAWCĘ, a także przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach i akcjach promocyjnych.

8.4. SPRZEDAWCA zapewnia KUPUJĄCEMU wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą zostać przekazane uprawnionym organom.

8.5. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.syntia.pl Domniemywa się, że KUPUJĄCY składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, i że w pełni akceptuje jego treść.

9. PROMOCJA - WYDRUKUJ U NAS -> KATALOG ONLINE OTRZYMASZ GRATIS

9.1. Promocja polega na przygotowaniu katalogu online na podstawie pliku, który był wykorzystany do druku, zawierającego do 10 linków dodatkowych, w postaci filmów, zdjęć czy łączy internetowych.

Przejdź do strony głównej
Masz pytania?
  • E-mail:biuro@syntia.pl
  • Telefon501-143-175
  • Godziny działania sklepuZamówienia przyjmujemy 24h/7 dni w tygodniu Tel. czynny do pn. do pt. w godz.: 8:00 - 16:00
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl